Verlofaanvraag

In de leerplichtwet staat dat uw kind de school moet bezoeken als er onderwijs wordt gegeven. Leerlingen mogen dus nooit zomaar van school wegblijven. Soms krijgen wij als school verzoeken van ouders tot verlof buiten de schoolvakanties. Wanneer wij meewerken aan zo'n verzoek zijn wij als school in principe strafbaar. In een aantal gevallen is echter een uitzondering op deze regeling mogelijk. Als er een bijzondere reden is waarom u vindt dat uw kind niet naar school kan, moet u zich aan de regels voor zo'n uitzondering houden. Deze uitzonderingen staan beschreven in de exacte regels omtrent verlof.


Hoe dient u een aanvraag in?
Aanvraagformulieren voor verlof buiten de schoolvakanties zijn verkrijgbaar bij de administratie of u kunt ze zelf downloaden en volledig ingevuld en ondertekend inleveren bij de directie.

Er zijn twee formulieren. let u er op dat u het juiste formulier gebruikt!

De directeur neemt zelf een besluit over een verlofaanvraag voor een periode van maximaal tien schooldagen. Als een aanvraag voor verlof vanwege “andere gewichtige omstandigheden” meer dan tien dagen beslaat, wordt de aanvraag doorgestuurd naar de leerplichtambtenaar. 

Bezwaar
Wanneer uw verzoek om extra verlof wordt afgewezen en u het niet eens bent met dat besluit, kunt u schriftelijk bezwaar maken. U dient dit bezwaar in bij de directeur van de school, die het zal voorleggen aan de leerplichtambtenaar van de gemeente Amstelveen.

Ongeoorloofd verzuim wordt gemeld
Verlof dat wordt opgenomen zonder toestemming van de directeur of de leerplichtambtenaar wordt gezien als ongeoorloofd verzuim. De directeur is verplicht dit aan de leerplichtambtenaar te melden. De leerplichtambtenaar beslist of er proces-verbaal wordt opgemaakt.