Wij zijn tegen pesten!

Brede school Omnibus kent een fijn pedagogisch klimaat en wordt als een veilige school ervaren. Helaas komt pesten overal voor, dus ook op onze school. Wij doen er op school alles aan om het tot een minimum te beperken. Om er zeker van te zijn dat de juiste maatregelen genomen worden, hebben wij een pestprotocol. Hierin staat duidelijk wat we niet accepteren op onze school en wat de consequenties zijn als een leerling zich niet houdt aan de normaal geaccepteerde fatsoensregels op school. 

Mocht u vragen hebben of een melding willen doen van pestgedrag, neem dan contact op met de leerkracht.

Klik hier voor een verkorte versie pestprotocol, en hier voor het volledige pestprotocol.

Klik hier voor het document Schorsing en Verwijdering. Hierin kunt u de regels en afspraken nalezen die te maken hebben met fatsoenhandhanving, orde, rust en veiligheid binnen onze school.